Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

Michal KubíkProjekty školy

 

 

Název projektu:         Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

Registrační číslo:       CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Poskytovatel:             Moravskoslezský kraj, financování z OPVVV

Doba realizace:          3/2022 – 11/2023

Částka:                       226.692,- Kč

 

AHOL – SŠGTL uzavřela smlouvu o partnerství a poskytnutí dotace, jejímž účelem je obdržení dotace na podporu vzájemné spolupráce s MSK při společné realizaci projektu OKAP.

Po dobu 18 měsíců bude škola realizovat dvě personální podpory:

  1. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Hlavním úkolem koordinátora je na základě oborů vzdělání školy vyhledávat oborově příslušné zaměstnavatele v regionu a vést s nimi dialog za účelem zmapování jejich zájmu o spolupráci               a stanovení forem spolupráce dle možností školy. Koordinátor spolupráce navazuje kontakty za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci oborových sdružení (Hospodářské komory, sektorové rady, pakty zaměstnanosti, cechy aj.). V případě zájmu se stává členem – reprezentantem školy v těchto oborově příslušných seskupeních, strukturách a plní roli komunikátora, přenáší predikci potřeb. Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky připravuje aktivity směřující ke snížení počtu předčasných odchodů ze zaměstnání. Ve spolupráci se zaměstnavateli žáci SŠ získávají informace, dovednosti a zkušenosti                            o uplatnitelnosti na trhu práce.

 

  1. Školní kariérový poradce

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce a podpořit tak žáky poradenstvím zaměřeným na budoucí uplatnění na trhu práce. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání              a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání i žáků nadaných a mimořádně nadaných.